تقي طبرسا
تقي طبرسا

تقي طبرسا

دانشکده: مهندسی چوب و کاغذ

رتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: تکنولوژی و مهندسی چوب

پست الكترونيكي: tabarsa(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 23395
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان